Adatkezelési tájékoztató

Az X-Védelem Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Diófa utca 54.; Cg: 01-09-951468; adószám: 23069121-2-42; képviseli: Tápai Attila ügyvezető; mint adatkezelő a továbbiakban adatkezelő, mint X-Védelem Kft.) kiemelten fontosnak tartja üzleti partnerei és megrendelői, valamint a www.xvedelem.hu honlap felhasználói (a továbbiakban együttesen, mint Ügyfél) személyes adatainak védelmét és jogszerű kezelését.

Az X-Védelem Kft. üzletpolitikája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfeleljen, és az Ügyfelei számára garantálja, hogy működése során, valamint informatikai rendszerei működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az X-Védelem Kft. Ügyfeleivel létesített jogviszonyok során megvalósuló személyes adatok kezelésével és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: X-Védelem Kft. Kft.
Képviseli: Tápai Attila
Cégjegyzékszám: 01-09-951468
Adószám: 23069121-2-42
Székhely: 1162 Budapest, Diófa utca 54.
Telefon: +36 20 942-0994
E-mail: riasztosattila@gmail.com
Honlap: www.xvedelem.hu

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat(tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében - a vele fennálló szerződésünk tartamáig -kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Cégnév: Fehér Rendszerház Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Ősz utca 21.
Cégjegyzékszám:13-09-118073
Adószám: 14209790-2-13
Telefon: +36 30 367-0344
Email: info@frik.hu

A tárhely szolgáltatást a fenti weboldallal kapcsolatban a(z) Profitárhely Kft. végzi (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.)

1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGLAPJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az X-Védelem Kft. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli az Ügyfelek által a megadott személyes adatokat:

1.1. Adatkezelés Szolgáltatás igénybevétele vagy megrendelések esetében

Adatkezelés célja

A szerződés teljesítése során a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:
- Név, cégnév;
- Kontakt adatok (név, beosztás, e-mai cím, telefonszám);
- Szállítási adatok (cím, mennyiég, kontakt adatok);
- Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma).

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig kezeljük.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).


1.2 Online kapcsolatfelvétel céljából végzett adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az X-Védelem Kft., ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az érinett maga juttatja el az X-Védelem kft. részére.

Kezelt adatok köre

Az X-Védelem Kft. www.xvedelem.hu honlapon a kapcsolat menüpont alatt, online kapcsolatfelvételre van lehetőség, a név és az email cím megadásával, valamint a szövegdobozba a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információk megadásával.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulás a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szeint.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b)pontja szerint, az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a kapcsolatfelvétel alapján létrejött jogviszony fennállása alatt, illetve ezt követően az érintett kérésére töröljük.

1.3 Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az X-Védelem Kft. által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat kapnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban, szerződésben, a szolgáltatást szabályozó általános szerződési feltételekben.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az X-Védelem Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓ(K)

Az X-Védelem Kft. kijelenti, hogy az Ügyfél által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak az Ügyfél előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor.

Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében X-Védelem Kft. nyilvántartást vezet.

3. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Önt az alábbi jogok illetik meg, mely jogait az X-Védelem Kft.-hez címzett a kérelem benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján tud gyakorolni.

Az adatkezelés időtartamán belül az Ügyfelet a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog,
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása,
- törléshez való jog,
- hordozhatósághoz való jog,
- tiltakozáshoz való jog,
- hozzájárulás visszavonási joga.

Akkor tudunk eleget tenni az Ön kérésének, ha be tudtuk azonosítani Önt, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg.

3.1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint, hogy a következő információkról tájékoztassuk:

a) az adatkezelés célja(i);
b) az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
c) információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Tekintettel arra, hogy ezen jog gyakorlása az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzott mértékű, illetve többszöri tájékoztatás kérés esetén költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe, illetve a tájékoztatás kérését megtagadhatjuk.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat kérelme beérkezését követő 30 (harminc) napon belül.

Kérjük, hogy a benyújtott kérelmében pontosan jelölje meg, hogy személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri tekintettel arra, hogy határidőben teljesíteni tudjuk kérelmét!

3.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az alábbi esetekben jogosult kérelmezni a személyes adatok korlátozását:

- pontatlanul kezelt személyes adatok: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
- jogellenes az adatkezelés: Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- adatkezelés célja megszűnt: Ön igényli az adatok kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk megalapozza az adatkezelést: ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

3.4. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a következő okok állnak fenn:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
- Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Fő szabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

3.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.6. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

3.7. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott személyes adatait rendszereinkből töröljük.

4. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Ön jogosult panaszt tenni személyes adatának kezelésével kapcsolatosan az X-Védelem Kft.-nél, amennyiben az Ön személyes adatait az X-Védelem Kft. kizárólag saját magára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt kezeli.

Ön jogosult X-Védelem Kft. vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében hatósági panasz megtételére az alábbi szervnél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

5. ADATBIZTONSÁG

Az X-Védelem Kft. a működése során, valamint informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítja. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő magas kockázatú incidensekről tájékoztatjuk az incidenssel érintett Ügyfeleket.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. Május 25. napjától lép hatályos

Elérhetőségeink

Elérhetőségünk

Címünk: 1162 Budapest, Diófa utca 54.
Telefonszám: +36 20 942 09 94
E-mail cím: info@xvedelem.hu

Megközelíthetőség

Tömegközlekedéssel:

Busz A 144, 174 és 244-es autóbuszokkal, az Örs Vezér teréről kb. 10-15 percre, a Diófa utca megállóig.


Személygépjárművel:

Telephelyünk a Rákosi út felől könnyen megközelíthető, az utcában a parkolás ingyenes.

Üzenjen nekünk!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kérjük, fogadja el az Adatvédelmi tájékoztatót